هدف گذاری موضوع بسیار مهمی است .

در این مقاله به این می پردازیم که هدفگذاری کردن چه فلسفه ای داره و با هدف گذاری می توانیم به تمامی خواسته هایی که داریم برسیم اگر اصول آن را دانسته و به آنها عمل نماییم.

با توجه به اهمیت موضوع هدف گذاری، سعی می کنم که این مبحث را در چند مقاله به صورت کامل برای تان آماده و ارائه کنم.

لین بیچلی می گوید: